Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27Jeżeli potrzebujesz fachowej porady z zakresu naszych usług, skorzystaj z poniższego formularza.
 
Wpisz adres email (zostanie na niego wysłana odpowiedź)
Wpisz treść zapytania
Po wysłaniu zapytania pojawi się informacja o potrzebie dokonania płatności za poradę poprzez wysłanie smsa. Koszt takiego smsa to 5zł (6,10 brutto)Szkolenia i Porady

                                                                                                                                                                                                                                          

Centrum Wywiadu Gospodarczego jako firma działająca w branży szkoleniowej pragnie poinformować, że zgłoszenia uczestników na szkolenia specjalistyczne w zakresie windykacji, współczesnego wywiadu, wykrywania podsłuchów i innych przyjmowane są w formie elektronicznej pod wyodrębnionym adresem mailowym: szkolenia@wywiad.pl

Regulamin szkoleń dostępny jest w formie pliku .pdf na dole tej podstrony.

Wszystkie szkolenia prowadzone są pod opieką certyfikowanego i rekomendowanego Menedżera Oświaty. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą wykładowców, zajęcia prowadzimy w sali szkoleniowej w siedzibie firmy w Bielsku-Białej lub na życzenie w siedzibie Zleceniodawcy.

W ramach odbywających się zajęć przeprowadzamy również ćwiczenia praktyczne przy użyciu specjalistycznej aparatury, a także w oparciu o aktualne dokumenty.

Szczegółowy cennik wraz z terminami poszczególnych szkoleń umieszczony jest bezpośrednio przy ich opisie.

Materiały szkoleniowe, serwis kawowy, a także prestiżowy certyfikat ukończenia szkolenia zapewniamy dla uczestników nieodpłatnie.

Cena i termin szkolenia pozostaje do indywidualnej negocjacji dla firm zgłaszających co najmniej 5 pracowników.

Zgłoszenia pisemne wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za szkolenie tematyczne prosimy kierować najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.


AKTUALNE SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ CENTRUM KONTRWYWIADU GOSPODARCZEGO NA 2016 R.

Szkolenie na licencję detektywa
Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
Cena - 980 zł netto od osoby.
 
Szkolenie antykorupcyjne
Zasady postępowania właścicieli firm, pracowników dyrektorów w sytuacji ujawnienia próby korupcji, lub prób korupcji.
Cena - 1000 zł netto od osoby.
 
Szkolenie obywatel, właściciel, pracownik firmy przed organami ścigania
Prawa i obowiązki obywatela właściciela firmy pracownika wobec organów ścigania.
Cena 1000 zł netto od osoby.
 
Zachowanie w sytuacjach poważnego zagrożenia dla pracowników banków i urzędów pocztowych
Przedstawienie podstawowych uwarunkowań napadów na banki, urzędy pocztowe. Sposób zachowania się pracowników w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Sposoby radzenia sobie z agresywnymi klientami.
Cena 800 zł netto od osoby.
 
Windykacja
Szkolenia dotyczą szeroko pojętej windykacji oraz obrotu wierzytelnościami.
Cena - 800 zł netto od osoby.
 
Współczesny wywiad gospodarczy - metody pozyskiwania i analizowania informacji o podmiotach gospodarczych
Wykorzystanie wywiadu gospodarczego oraz umiejętności projektowania programów, narzędzi i technik wywiadowczych nakierowanych na rozpoznanie konkurenta i otoczenia konkurencyjnego.
Cena 800 zł netto od osoby.
 
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych informacji posiadających wartość gospodarczą. Ochrona danych osobowych w firmie - przetwarzanie informacji.
Zasady ogólne ochrony informacji w firmie. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo teleinformatyczne przedsiębiorstwa. Przechowywanie dokumentacji firmowej.
Cena 1000 zł netto od osoby.
 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie.
Rodzaje tajemnic w przedsiębiorstwie. Udostępnianie informacji pracownikom. Bezpieczeństwo pracowników.
Cena 700 zł netto od osoby.
 
Szkolenie profilaktyczne z ochrony informacji niejawnych w firmie.
Ogólne zasady zachowania tajemnicy w przedsiębiorstwie. Ochrona danych osobowych. Postępowanie z przesyłkami. Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji niejawnych.
Cena 400 zł netto od osoby.
 
Szkolenie antynapadowe i antyterrorystyczne.
Przygotowanie personelu do bezpiecznego zachowania się podczas sytuacji krytycznych, napadu w szczególności: Pokazanie potencjalnych zagrożeń oraz błędów lub zaniedbań zwiększających ryzyko napadu i innych zagrożeń. Nauczenie uczestników zasad bezpiecznego zachowania się w zetknięciu z przestępcą lub agresywnym klientem.
Cena 800 zł netto od osoby 800 zł netto od osoby.
 
Inne według propozycji klientów.
Centrum Wywiadu Gospodarczego realizuje inne szkolenia na życzenie klientów z tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa firmy. Zgodnie potrzebami klientów.
Cena uzależniona od specyfiki szkolenia

 

 
SZCZEGÓŁOWY PLAN
SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM WYWIADU GOSPODARCZEGO W 2016 ROKU.
 
SZKOLENIE - NA LICENCJĘ DETEKTYWA
BEZ KONIECZNOŚCI ZDAWANIA EGZAMINU!
Cena- 980 złotych netto od uczestnika
Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.
 
Dzięki zmianom przepisów regulujących wykonywanie zawodu detektywa, od 2014 roku możliwe jest uzyskanie licencji bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. Nasza firma pragnie przedstawić Państwu ofertą szkolenia, które wymagane jest do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie do zawodu dzięki doświadczonej kadrze radców prawnych
i detektywów.
 
Szkolenie odbywa się w wymiarze 50 godzin. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, przepisów regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych. Zajęcia będą odbywały się w trybie weekendowym.
 
Inauguracja szkolenia 19 maja 2018 r. (sobota) godz. 10.00, 
Karty zgłoszenia przyjmujemy do 11maja 2018 roku. 
 
Zgodnie z przepisami osoba ubiegająca się w Polsce o wydanie licencji detektywa musi spełniaą następujące warunki:
Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ukończyła 21 lat.
Posiada wykształcenie co najmniej średnie, ma pełną zdolność do czynności prawnych.
Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu, lub innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym Państwie, w okresie ostatnich 5 lat.
 

 

NOWOŚĆ !!!!!
SZKOLENIE - OBYWATEL, WŁAŚCICIEL, PRACOWNIK FIRMY PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA
Cena - 1000 złotych netto od osoby.
Blok I.
Świadek / Podejrzany - Przesłuchanie w charakterze świadka przez Policję i inne uprawnione organy. Podstawy prawne. Cel przesłuchania. Protokół przesłuchania osobyw charakterze świadka. Omówienie zasad sporządzania protokołu. Prawa obowiązki osoby przesłuchiwanej w charakterze świadka. Zalecenia i uwagi praktyczne dotyczące zasad zachowania się osób przesłuchiwanych w charakterze świadka. Podejrzany. Status osoby podejrzanej. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów, protokół przesłuchania podejrzanego - omówienie, uprawnienia i obowiązki podejrzanego.
Blok II:
Przeszukanie w mieszkaniu prywatnym lub firmie, przeszukanie osoby i samochodu przez Policję lub inne organy. Podstawy prawne. Cel przeszukania. Postanowieniu o przeszukaniu - omówienie dokumentu. Protokół przeszukania. Omówienie zasad sporządzania protokołu. Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy – omówienie dokumentu. Protokół zatrzymania rzeczy. omówienie zasad sporządzania protokołu. Prawa i obowiązki osób u których dokonuje się przeszukania. Zalecenia i uwagi praktyczne dotyczące zasad zachowania się osób, u których dokonywane jest przeszukanie.
Blok III.
Zatrzymanie, Tymczasowe aresztowanie. Zatrzymanie w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Podstawy prawne zatrzymań. Protokół zatrzymania osoby - omówienie dokumentu. Prawa i obowiązki osoby zatrzymanej. Zalecenia i uwagi praktyczne dotyczące zasad zachowania się osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Tymczasowe aresztowanie - podstawy prawne Postanowienie o tymczasowym aresztowaniu - omówienie dokumentu. Zasady zachowania się osób tymczasowo aresztowanych. Prawa i obowiązki.- Areszt śledczy - zasady zachowania się w areszcie. Zalecenia i uwagi praktyczne dotyczące zasad zachowania się osób tymczasowo aresztowanych. Pobyt w Areszcie, zasady kontaktowania się z rodziną i współwięniami, 'Bezpieczny" pobyt w Areszcie Śledczym.
 
Zajęcia prowadzi były długoletni funkcjonariusz resortu M.S.W i A.    Z . CE.
Szkolenie prowadzone jest w trzech blokach tematycznych po trzy godziny każdy. Łącznie 9 godzin profesjonalnego szkolenia dzielone po 4,5 godziny dziennie.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy, klient zabezpiecza cały system audio–wideo niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
NOWOŚĆ TYLKO U NAS !!!!!!!
SZKOLENIE ANTYKORUPCYJNE
Cena 1000 złotych netto od osoby.
Blok I
Pojęcie korupcji w ujęciu ogólnym i prawnym. Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Funkcjonariusz publiczny a osoba pełniąca funkcję publiczną, zagraniczną. Funkcjonariusz publiczny. Korzyść majątkowa a korzyść osobista.
Blok II
Formy korupcji w ujęciu prawnym. Regulacje prawne dotyczące przestępstw korupcyjnych. Sprzedajność a przekupstwo - art. 228 k.k. , art. 228 k.k. Płatna protekcja a handel wpływami - art. 230 k.k. , art. 230a k.k. Nadużycie zaufania/niegospodarność - art. 296 k.k. Korupcja gospodarcza - art. 296a k.k. Korupcja sportowa - art. 46-49 ustawy o sporcie. Pranie pieniędzy - art. 299 k.k. Działanie na szkodą wierzycieli - art. 302 k.k. Udaremnianie lub utrudnianie przetargów publicznych - art. 305 k.k. Inne przepisy.
Blok III
Niekaralne formy korupcji. Nepotyzm a kumoterstwo. Konflikt interesów. Uregulowania międzynarodowe. Konsekwencje prawne korupcji. Odpowiedzialność karna.
Blok IV
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną (klauzule bezkarności) okoliczności łagodzące. Wypadki mniejszej wagi (typy uprzywilejowane). Okoliczności zaostrzające (typy kwalifikowane). Odpowiedzialność cywilna. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Polityka antykorupcyjna w przedsiębiorstwie. Etyka w przedsiębiorstwie. Rozwijanie programów antykorupcyjnych. Istota programu antykorupcyjnego. Tworzenie i zarządzanie programami antykorupcyjnymi. Polityka antykorupcyjna.
Blok V
Przykłady zachowań korupcyjnych. Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej. Algorytm postępowania przedsiębiorcy, wobec którego podjęto próbę skorumpowania, sytuacja w relacji przedsiębiorca — urzędnik. Algorytm postępowania przedsiębiorcy, wobec którego podjęto próbę skorumpowania, sytuacja w relacji przedsiębiorca — przedsiębiorca.
Blok VI
Algorytm postępowania pracownika poddawanego presji korupcyjnej lub posiadającego informacje na temat korupcyjnego zachowania innego pracownika (sytuacja wewnątrz przedsiębiorstwa). Profilaktyka antykorupcyjna — sposoby ograniczenia korupcji. Symptomy ryzyka wystąpienia korupcji. Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji. Możliwości prawne. Możliwości instytucjonalne. Gospodarcze i społeczne konsekwencje korupcji. Korupcja — diagnoza. Korupcja w świetle badań i statystyk. W trakcie omawiania zagadnień z poszczególnych tematów zastosowane zostanie studium przypadku i omówienie aspektów zachowań w tych sytuacjach.
 
Zajęcia prowadzi były długoletni funkcjonariusz resortu M.S.W i A.      Z. CE.
Szkolenie prowadzone jest w sześciu blokach tematycznych łącznie 9 godzin profesjonalnego szkolenia dzielone po 4,5 godziny dziennie.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy, klient zabezpiecza cały system audio–wideo niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktówz przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
SZKOLENIE- ZACHOWANIE W SYTUACJACH POWAŻNEGO ZAGROŻENIA DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW I URZĘDÓW POCZTOWYCH
 
Cena 800 złotych netto od osoby.
Blok I.
Wprowadzenie i prezentacja zespołu prowadzących. Przedstawienie programu. Organizacja zajęć. Sposób realizacji: prezentacja poparta slajdami.
Blok II.
Uwarunkowania i charakterystyka napadów i innych zdarzeń nadzwyczajnych Aktualne tendencje i dane statystyczne w zakresie napadów na banki: Sytuacja na świecie i w Polsce – interpretacja danych statystycznych. Sposób realizacji sesji: mini wykład poparty slajdami wraz z podsumowaniem prowadzącego, wnioskami uczestników w zakresie bezpieczeństwa.. Charakterystyka napadów z bronią palną oraz innych zdarzeń nadzwyczajnych: Schemat napadu i jego charakterystyka prawna, kryminologiczna, kryminalistyczna. Uwarunkowania społeczne / portret psychologiczny sprawców. Sposób realizacji: urywki filmów, mini wykład poparty slajdami, dyskusja grupowa moderowana przez prowadzącego czego efektem końcowym są wnioski uczestników w zakresie uwarunkowań i charakterystyki napadów. Metodyka popełniania przestępstw – przedstawianie wybranych, autentycznych, charakterystycznych przykładów napadów z archiwów KG Policji. Omówienie błędów na podstawie podanych autentycznych przykładów napadów i innych sytuacji kryzysowych. Sposób realizacji: w oparciu o przedstawione przykłady uczestnicy wskazują najczęstsze błędy popełniane przez personel bankowy – moderowana przez prowadzącego dyskusja grupowa.
Blok III.
Zasady bezpiecznego postępowania personelu bankowego Standardy bezpiecznego zachowania podczas napadu w banku: Zalecane sposoby bezpiecznego zachowania. Obowiązki i uprawnienia policji i pracowników banku. Sposób realizacji: w oparciu o przedstawione przykłady napadów oraz doświadczenia i wnioski własne, uczestnicy w zespołach 3-osobowych zapisują standardy bezpiecznego zachowania na kartkach flipchartowych. Każda z grup odczytuje swoje wnioski, prowadzący koryguje ewentualne błędy w pracach grup. Czynności po napadzie i ucieczce sprawców: Obowiązki i uprawnienia policji i pracowników banku. Sposób realizacji: prezentacja prowadzącego. Symulacja rozmowy telefonicznej z policją. Sposób realizacji: odtworzenie telefonicznej symulacji rozmowy z policją, wnioski uczestników do sposobu prowadzenia rozmowy zebrane przez prowadzącego poprzez dyskusję moderowaną. Odebranie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego: Bezpieczne sposoby zachowania. Sposób realizacji: w oparciu o przedstawione przykłady prowadzącego uczestnicy wskazują na standardy bezpiecznego zachowania, prowadzący zapisuje na flipcharcie. Znalezienie podejrzanego pakunku: Zasady postępowania. Sposób realizacji: krótkie symulacje sytuacyjne w 3 zespołach i zebranie na forum całej grupy zasad postępowania. Reagowanie w sytuacji włamania: Zasady postępowania. Sposób realizacji: grupa podzielona na zespoły 3-osobowe, każda grupa otrzymuje zbiór zasad postępowania w postaci „rozsypywanki” do poprawnego ułożenia, grupy kolejno odczytują sposób poprawnego postępowania Radzenie sobie z agresywnym klientem: Zasady postępowania. Sposób realizacji: prezentacja katalogu zachowań związanych z radzeniem sobie z agresywnym klientem i ich przećwiczenie w zespołach 3-osobowych – symulacje sytuacyjne.
Blok IV.
Praktyczne symulacje sytuacyjne. Symulacja napadu z zabraniem zakładnika i kontakt telefoniczny z policją – nagranie video. Sposób realizacji: symulacja napadu wykonana przez 2-3 symulantów, nagranie napadu kamerą. Bezpośrednio po symulacji: Zebranie informacji zwrotnej od uczestników. Określenie portretu sprawców – opis sprawcy na karteczkach przygotowanych w zespołach 2-osobowych. Obejrzenie nagrania napadu, w tym odsłuchanie rozmowy telefonicznej na forum grupy. Omówienie symulacji – informacja zwrotna na temat bezpiecznego zachowania i popełnionych błędów. Symulacja napadu w trakcie przenoszenia gotówki: Standardy bezpiecznego zachowania podczas napadu w trakcie przenoszenia gotówki. Sposób realizacji: na podstawie symulacji napadu w trakcie przenoszenia gotówki, omówienie na forum grupy – informacja zwrotna prowadzącego i uczestników na temat bezpiecznego zachowania. Symulacja - odebranie telefonu z groźbę podłożenia bomby: Symulacje sytuacyjne dotyczące odebrania informacji o podłożeniu bomby. Sposób realizacji: po symulacji omówienie poprawności zachowania – informacja zwrotna od uczestników i prowadzącego.
Blok V.
Zakończenie Wnioski końcowe uczestników. Wypełnianie ankiet ewakuacyjnych. Wręczenie materiałów i certyfikatów.
 
Zajęcia prowadzi były długoletni funkcjonariusz resortu M.S.W i A.   Z. CE.
Zajęcia prowadzone są w 5 blokach tematycznych .
Szkolenie trwa 5 godzin
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy, klient zabezpiecza cały system audio–wideo niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
SZKOLENIE Z WINDYKACJI
Cena 800 złotych netto od osoby.
Szkolenia dotyczć szeroko pojętej windykacji oraz obrotu wierzytelnościami. Osobom uczestniczącym w szkoleniu zostanie przedstawiony konspekt z zakresu: psychologii windykacji, oceny wiarygodności płatniczej dłużnika, przygotowywania skutecznej strategii odzyskiwania należności dostosowanej do indywidualnego dłużnika, zasad zdobywania informacji o dłużniku, skutecznej negocjacji z dłużnikiem, postępowania sądowegoi komorniczego w windykacji należności, prawnego obrotu wierzytelnościami. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Trenerów zajmujących się zagadnieniem windykacji i obrotem wierzytelnościami od 20 lat.
 
Zajęcia prowadzi licencjonowany detektyw.    K. JE.
Szkolenie trwa 2 godziny szkoleniowe
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy, klient zabezpiecza cały system audio–wideo niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktó z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
 
WSPÓŁCZESNY WYWIAD GOSPODARCZY - METODY POZYSKIWANIA I ANALIZOWANIA INFORMACJI O PODMIOTACH GOSPODARCZYCH
 
Cena 800 zŁotych netto od osoby.
Blok I.
Rzetelna informacja jako najcenniejszy zasób firmy. Czym jest informacja i jakĄ ma wartość na rynku? Podstawowe źródła informacji ( pierwotne, wtórne, wewnątrzne, zewnętrzne). Potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych i instytucji. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy. Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu przedsiśbiorstwem. Wywiad gospodarczy a system nieformalnego zbierania danych.
Blok II.
Pozyskiwanie i analiza informacji. Ocena autentyczności dokumentów przedstawianych przez kontrahenta. Ocena ryzyka zawarcia umowy. Ocena i opis stanu majątkowego przedsiębiorstwa, członków zarządu. Ocena opinii w miejscu zamieszkania kontrahenta. Ocena opinii i pozycji rynkowej. Ocena opinii w miejscu pracy. Ocena opinii wśród przedsiębiorców współpracujących i konkurencji. Ustalenie zgodności składanych oświadczeń ze stanem faktycznym. Ustalenie przebiegu kariery, stażu zawodowego, osiągnięć. Wnikliwa obserwacja kontrahenta. Podstawowe źródła zagrożeń dla zasobów informacyjnych organizacji. Zagrożenia osobowe i nieosobowe. Zagrożenia z zewnątrz. Zagrożenia od wewnątrz. Zagrożenia ze strony pracowników. Sytuacje i zdarzenia łatwe do potencjalnego wykorzystania przeciwko firmie.
Blok III.
Dyskusja, studium przypadku, burza mózgów z udziałem słuchaczy ćwiczenia z zakresu pozyskania informacji z określonej bazy danych. Przeprowadzenie zwerbowania pracownika konkurencyjnej firmy do współpracy. Case study – analiza określonego przypadku pozyskania , przeanalizowaniu informacji. Po szkoleniu uczestnik będzie: Znać wartość informacji. Wiedział, czym jest wywiad gospodarczy. Znać cechy, jakie powinna posiadać osoba, która ma zajmować się zdobywaniem informacji. Potrafią opisać cykl wywiadowczy. Wiedział, jak chronić informacje. Metody szkolenia: Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi, dziłki czemu uczestnicy efektywnie, nabywają umiejętności oraz mogą już na szkoleniu sprawdzić stopień ich przyswojenia. Techniki wykorzystywane przez trenera to między innymi: ćwiczenia i zadania. Case study. Dyskusja grupowa. Techniki twórczego myślenia. Interaktywny wykład. Prezentacje multimedialne. Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektron
Blok IV.
Przedstawienie słuchaczom wiedzy w zakresie biznesowego wykorzystania wywiadu gospodarczego oraz umiejętności projektowania programów, narzędzi i technik wywiadowczych nakierowanych na rozpoznanie konkurenta i otoczenia konkurencyjnego. Cel: Praktyczne przygotowanie słuchaczy do kształtowania i wdrażania programów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie uwzględniających implementację działań z zakresu "Business Intelligence" Część teoretyczna: Przedstawienie przez prowadzącego zagadnień określonych w programie szkoleń.  Część praktyczna: Dyskusja i wspólna analiza przypadku ze słuchaczami.
 
Zajęcia prowadzi licencjonowany detektyw.  K. JE.
Czas szkolenia 3 godziny szkoleniowe.
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy, klient zabezpiecza cały system audio–wideo niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
NOWOŚĆ !!!!!!!!
OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ INNYCH INFORMACJI POSIADAJĄCYCH WARTOŚĆ GOSPODARCZĄ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE – PRZETWARZANIE INFORMACJI.
Cena 1000 złotych netto od osoby.
BLOK I
Zasady ogólne ochrony informacji w przedsiębiorstwie
Podstawowe zasady ochrony informacji w firmie. Rodzaje tajemnic prawnie chronionych. Zasady i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
BLOK II
Zasady bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa. Zabezpieczenie przed sabotażem i terroryzmem. Pojęcie sabotażu i terroryzmu. Zagrożenie przemocą w stosunku do pracowników. Bezpieczeństwo w przedsiębiorstwie - planowanie. Zagrożenie przesyłkami niebezpiecznymi, zagrożenie bombowe. środki bezpieczeństwa poza terenem przedsiębiorstwa. środki bezpieczeństwa podczas transportu; środki bezpieczeństwa podczas ruchu pieszego. Bezpieczeństwo przemysłowe w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo osobowe w przedsiębiorstwie.
BLOK III
Bezpieczeństwo teleinformatyczne przedsiębiorstwa
Naruszenie ochrony danych osobowych w firmie. Przetwarzanie danych osobowych w firmie. Dane osobowe przedsiębiorców. świadczenie usług przez internet na rzecz osób fizycznych. Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Ochrona systemów teleinformatycznych w firmie. Zasady stosowania haseł przez użytkowników systemów teleinformatycznych.
BLOK IV
Dokumentacja przedsiębiorstwa
Przechowywanie dokumentacji firmowej.
 
Zajęcia prowadzi emerytowany oficer Wojska Polskiego.   B. ZD.
Szkolenie prowadzone jest w czterech blokach tematycznych i obejmuje
5 godzin szkoleniowych.
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiedzialnych za ochroną przedsiębiorstwa.
Na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa, szkoleniem może być objęta inna grupa pracowników wyznaczonych przez dyrekcją przedsiębiorstwa.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie zakładu pracy, przedsiębiorca zabezpiecza systemy audio – wideo niezbędne do przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Przy liczbie szkolonych powyżej 10 osób rabat wynosi 100 złotych netto od osoby. Natomiast przy 20 zgłoszonych do szkolenia upust wynosi 200 złotych netto od osoby
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
NOWOŚĆ !!!!!!!!
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSRTWIE
 
Cena 700 złotych netto od osoby.
Rodzaje tajemnic prawnie chronionych. Zady i sposób przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne. Zabezpieczenie przed sabotażem i terroryzmem. Pojęcie sabotażu i terroryzmu. Zagrożenie przemocą w stosunku do pracowników. Zagrożenie przesyłkami niebezpiecznymi, zagrożenie bombowe. środki bezpieczeństwa poza terenem przedsiębiorstwa. środki bezpieczeństwa podczas transportu. środki bezpieczeństwa podczas ruchu pieszego. Ochrona systemów teleinformatycznych w firmie. Zasady stosowania haseł przez użytkowników systemów teleinformatycznych.
 
Zajęcia prowadzi emerytowany oficer Wojska Polskiego   B. ZD.
Szkolenie obejmuje 2 godziny szkoleniowe.
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników przedsiębiorstwa zgodnie
z decyzją dyrekcji przedsiębiorstwa.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie przedsiębiorstwa, przedsiębiorca zabezpiecza systemy audio - wideo niezbędne do przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Przy liczbie szkolonych powyżej 10 osób rabat wynosi 100 złotych netto od osoby. Natomiast przy 20 zgłoszonych do szkolenia upust wynosi 200 złotych netto od osoby.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
NOWOŚĆ !!!!!!
SZKOLENIE PROFILAKTYCZNE Z OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH W FIRMIE
 
Cena 700 złotych netto od osoby.
Zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji. Zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa Zasady zachowania tajemnicy przedsiębiorcy. Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie. Archiwizowanie dokumentacji przedsiębiorstwa. Przyjmowanie przesyłek. Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji niejawnych.
 
Zajęcia prowadzi emerytowany oficer Wojska Polskiego     B. ZD.
Szkolenie zaplanowane jest na 2 godziny lekcyjne
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Szkolenie adresowane jest szczególnie do pracowników administracji przedsiębiorstwa.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie przedsiębiorstwa, przedsiębiorca zabezpiecza systemy audio - wideo niezbędne do przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Cena za jedną osobę 400 złotych netto.
Minimalna liczba szkolonych 5 osób.
Przy liczbie szkolonych powyżej 10 osób rabat wynosi 100 złotych netto od osoby. Natomiast przy 20 zgłoszonych do szkolenia upust wynosi 150 złotych netto od osoby.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.

 

 
SZKOLENIE ANTYNAPADOWE I ANTYTERRORYSTYCZNE
 
Cena 800 zł netto od osoby.
Przygotowanie personelu do bezpiecznego zachowania się podczas sytuacji krytycznych, napadu w szczególności: Pokazanie potencjalnych zagrożeń oraz błędów lub zaniedbań zwiększających ryzyko napadu i innych zagrożeń. Nauczenie uczestników zasad bezpiecznego zachowania się w zetknięciu z przestępcą lub agresywnym klientem
 
Aktualne tendencje i dane statystyczne w zakresie napadów. Charakterystyka prawna, kryminologiczna, kryminalistyczna. Metodyka popełniania przestępstw. Błędy popełniane przez pracowników. Standardy bezpiecznego zachowania podczas i po napadzie. Reagowanie w sytuacji włamania. Zagrożenie podłożeniem ładunku wybuchowego. Radzenie sobie z agresywnym klientem. Statystyka napadów na instytucje finansowe z przestępstwa z art. 280 KK. Statystyka napady z podziałem na poszkodowanych. Charakterystyka rozboju: atak, sprawcy, zdarzenie, udział. Schemat i taktyka napadu.. Charakterystyka prawna art. 280 KK. Charakterystyka kryminologiczna. Portrety psychologiczne sprawców napadów. Niebezpieczne narzędzia użyte do napadów rabunkowych . Charakterystyka kryminalistyczna sprawców. Metodyka popełnianych przestępstw. Najczęstsze błędy pracowników placówek i obsługi punktów płatniczych. Zasady bezpiecznego zachowania. Reagowanie w sytuacji włamania. Postępowanie pracowników w trakcie napad. Postępowanie pracowników bezpośrednio po napadzie. Procedura powiadomienia policji, przydatne informacje dla policji od personelu. Radzenie sobie z agresywnym klientem. Zagrożenie bombowe. Rozdanie zaświadczeń i imiennych prestiżowych certyfikatów ukończenia szkolenia.
 
Zajęcia prowadzi były długoletni funkcjonariusz resortu M.S.W i A.     Z. CE.
Szkolenie zaplanowane jest na 2 godziny lekcyjne.
Czas trwania godziny szkoleniowej 45 minut.
Szkolenie adresowane jest szczególnie do pracowników administracji przedsiębiorstwa.
Termin i miejsce szkolenia ustalany jest z dyrekcją zainteresowanego przedsiębiorstwa.
W przypadku organizacji szkolenia na terenie przedsiębiorstwa, przedsiębiorca zabezpiecza systemy audio - wideo niezbędne do przedstawienia prezentacji multimedialnej.
Cena :
od 1 DO 5 OSÓB 800,00 zł netto od osoby;
od 6 DO 10 OSÓB 700,00 zł netto od osoby;
od11 DO 20 OSÓB 700,00 zł netto od osoby;
powyżej 20 osób uczestniczących w szkoleniu to koszt 600,00 zł netto od osoby.
Szczegóły każdego szkolenia ustalane są w drodze bezpośrednich kontaktów z przedstawicielem przedsiębiorstwa.
W szczególnych przypadkach możliwa jest mniejsza liczba szkolonych.