Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Monitorowanie, Obrót, Windykacja, zakup wierzytelności.

Zajmujemy się odzyskiwaniem udokumentowanych należności z niezapłaconych umów sprzedaży, umów cywilnych, aktów notarialnych, wyroków sądowych itp. Nie jesteśmy jednak "typową" firmą windykacyjną.

Nie pobieramy opłat wstępnych.
 
Oferujemy przede wszystkim możliwość wykupu długów ze środków własnych. Z chwilą sprzedaży wierzytelności nasz klient przestaje być obciążony ryzykiem z tytułu ewentualnej niewypłacalności dłużnika.
Każdy wykup poprzedzony jest wstępnym rozpoznaniem dłużnika, które najczęściej trwa do trzech miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.
 
Po okresie rozpoznania przedstawiamy ofertę wykupu przedmiotowych wierzytelności. Wysokość oferty i termin zapłaty są każdorazowo negocjowane, a uzależnione przede wszystkim od wyników przeprowadzonego wcześniej rozpoznania.
 
W przypadku braku porozumienia co do wykupu wierzytelności, nie rezygnujemy z dalszego ich dochodzenia. W takim wypadku wierzyciel otrzymuje należność (pomniejszoną o naszą prowizję) dopiero po jej faktycznym odzyskaniu od dłużnika.
 
Wysoką skuteczność w odzyskiwaniu należności osiągamy przede wszystkim dzięki temu, że oprócz powszechnie znanych czynności prowadzimy przeciwko dłużnikom szereg działań operacyjnych i wywiadowczych. Pozytywne efekty przynosi nam między innymi tzw. "metoda włoska" polegająca na chodzeniu krok w krok za dłużnikiem. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, a wszelkie działania sąopracowywane i wykonywane przez profesjonalistów. Wszystkie czynności są przy tym w pełni zgodne z prawem.
 
Dzięki wysokiej skuteczności mogliśmy zrezygnowaćz pobierania opłat wstępnych. Wszystkie czynności wykonywane przez nas w toku dochodzenia należności są finansowane przez Centrum Wywiadu Gospodarczego. Nasi klienci płacą jedynie za faktyczne odzyskanie należności od dłużnika. Ostateczna decyzja co do formy odzyskania należności (wykup bądź windykacja) należy zawsze do naszego Klienta.