Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Mediacje sądowe

Mediacja w Centrum Wywiadu Gospodarczego prowadzona jest na podstawie umowy zawieranej ze stronami przez mediatora będącego na listach Sądów Okręgowych. Mediator Mariusz Dziedzicz prowadzi w Centrum Wywiadu Gospodarczego mediacje w zakresie: spraw majątkowych, gospodarczych, cywilnych, karnych oraz rodzinnych . Strona internetowa : www.mediator-cywilne.pl

Zasady
I. Mediator powinien prowadzić postępowanie mediacyjne w oparciu o zasadę samodzielności i autonomii stron konfliktu.
II. Mediator powinien w swym postępowaniu kierować się przede wszystkim dobrem i interesami stron.
III. Mediator powinien dbać o zapewnienie dobrowolności udziału stron w postępowaniu mediacyjnym.
IV. Mediator powinien tak postępować, aby wszystkie strony sporu znały i rozumiały istotę procesu mediacji, rolę mediatora i warunki ewentualnego porozumienia.
V. Mediator nie powinien podejmować się pomocy w rozwiązaniu konfliktu, gdy nie ma pełnego przekonania o swoich kompetencjach, które pozwoli mu prowadzić postępowanie rzetelnie.
VI. Mediator nie powinien prowadzić postępowania mediacyjnego, jeżli nie jest w stanie zachować bezstronności lub usunąć wątpliwości co do swojej bezstronności.
VII. Mediator powinien zachowywać poufność postępowania mediacyjnego, zarówno przed jego rozpoczęciem, w trakcie, jak i po jego zakończeniu.
VIII. Mediator powinien unikać konfliktu interesów ze stronami i bezzwłocznie rozwiewać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii.
IX. Mediator nie powinien przyjmować żadnych korzyści od stron z wyjątkiem uzgodnionego wynagrodzenia. Nie powinien też czerpać korzyści z kierowania stron do innych specjalistów.
X. Mediator w swojej działalności informacyjnej i marketingowej nie powinien wprowadzać w błąd stron i opinii publicznej co do swoich kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, zakresu usług i opłat.
XI. Mediator powinien dostarczać stronom jasnych i jednoznacznych informacji co do swojego wynagrodzenia i wszelkich kosztów związanych z postępowaniem, w którym uczestniczć.
XII. Mediator powinien pogłębiać swoje kompetencje zawodowe w celu jak najlepszego służenia uczestnikom mediacji.

Zasady mediacji
Poufność — obowiązuje mediatora. Strony najczęściej umawiają się, czy chcą zachować poufność omawianych kwestii oraz które kwestie będą poufnością objęte, a które nie oraz ewentualnie, jaki komunikat przekazują na zewnątrz i do kogo będzie on skierowany.
Strony uzgadniają też, czy w trakcie ewentualnego postępowania sądowego będą powoływać się na to, co usłyszały podczas mediacji w przypadku, gdyby nie osiągneły porozumienia drogą mediacji.
Bezstronność — mediator w równym stopniu reprezentuje każdą ze stron, nie jest powiązany z żadną ze stron.
Neutralność — mediator nie może mieć korzyści związanej z wypracowaniem żadnego z mośliwych rozwiązać konfliktu.
Dobrowolność — mediacja jest dobrowolna dla stron sporu i dla mediatora. Na każdym jej etapie można zrezygnować z udziału w mediacji.
Akceptowalność — strony akceptują osobę mediatora, nie mają wątpliwości, co do jego bezstronności i neutralności. W innym przypadku strony powinny zwrócić się do innego mediatora.


Standardy mają charakter wytycznych i wskazówek dla mediatorów, nie są zaś źródłem prawa i nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń prawnych. Ich główne funkcje są nastąpujące:
a. służą jako pomoc w prowadzeniu praktyki mediacyjnej;
b. zapewniają większe bezpieczeństwo stronom mediacji oraz samym mediatorom;
c. zwiększają zaufanie społeczne do mediacji jako środka rozwiązywania konfliktów;
d. pomagają kandydatom na mediatorów przy podejmowaniu decyzji o podjęciu się tej funkcji.


                                                                                                Standard I
                         Mediator dba o dobrowolność uczestniczenia w mediacji i zawierania porozumienia.
A. Mediator nie zmusza stron ani do podjęcia mediacji ani do osiągnięcia porozumienia.
B. Przed rozpoczęciem mediacji strony uzyskują informację o możliwości wycofania się na każdym jej etapie oraz o możliwości wybrania innego mediatora.
C. Mediator powinien być zaakceptowany przez strony.
                                                                                                Standard II
                                                        Mediator jest neutralny wobec przedmiotu sporu.
Mediator nie narzuca stronom rozwiązać. Jest rzecznikiem rzetelnej procedury, sprzyjającej osiągnięciu dobrowolnego porozumienia.
                                                                                               Standard III
                                                   Mediator jest bezstronny wobec uczestników mediacji.
A. Mediator nie przychyla się do racji żadnej ze stron; prowadzi mediację w taki sposób, aby ewentualna nierównowaga między stronami nie wpływała na przebieg mediacji ani na jej ostateczny rezultat.
B. Jeżli mediator nie jest w stanie prowadzić mediacji w bezstronny sposób, jest zobowiązany do wycofania się z postępowania mediacyjnego.
C. Mediator wystrzega się stronniczości lub okazywania uprzedzeć i oceniania stron ze względu na ich pochodzenie, wykształcenie, wiek, płeć lub zachowanie podczas mediacji.
D. W związku z prowadzoną mediacją mediator nie nawiązuje takich relacji, które mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności, a w szczególności mediator nie daje stronom ani nie przyjmuje od stron żadnych prezentów lub innych korzyści, z wyłączeniem wynagrodzenia mediatora.
E. Mediator nie podejmuje się mediacji lub wyłącza się z jej kontynuowania, jeżeli uzna, że istnieje konflikt interesów o charakterze profesjonalnym lub osobistym ze stronami lub ich pełnomocnikami.
F. Mediator ujawnia stronom wszelkie z nimi związki o charakterze zawodowym lub prywatnym i uwzględnia ich stanowisko w tym zakresie.
                                                                                               Standard IV
                                                                         Mediator dba o poufność mediacji.
A. Zarówno mediacja, jak i jej przebieg i rezultaty są objęte tajemnicą. Mediator nie ujawnia nikomu informacji, które uzyskuje podczas prowadzenia mediacji, z wyjątkiem przestępstw wymienionych w art. 240 kodeksu karnego.
B. Mediator lub ośrodek mediacyjny przechowuje dokumentację z mediacji w sposób respektujący zasadą poufności. Dokumentacja może obejmować pisemną zgodę stron na udział w mediacji, zarejestrowanie sprawy mediacyjnej, podstawowe dane uzyskane od stron (wraz z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji postępowania mediacyjnego), deklaracją przestrzegania zasady poufności przez osoby trzecie obecne na sesjach mediacyjnych, kopią porozumienia mediacyjnego i kopią protokołu z postępowania mediacyjnego przekazywanego do sądu, jeżli sąd skierować sprawą do mediacji. Inne sposoby gromadzenia dokumentacji z mediacji wymagają wyrażnej zgody stron.
                                                                                                Standard V
                                               Mediator rzetelnie informuje strony o istocie i przebiegu mediacji.
A. Przed rozpoczęciem postępowania mediacyjnego mediator przedstawia stronom zasady, przebieg, cele i możliwe rezultaty mediacji, a w szczególności:

 • informuje strony, że jest bezstronny i neutralny;
 • informuje strony, że ewentualne porozumienie zawarte w wyniku mediacji, będzie sprawdzone przez sąd pod kątem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego (w przypadku nadania klauzuli wykonalności lub zatwierdzenia przez sąd);
 • informuje strony o możliwości spotkań na osobności, a w szczególności wyjaśnia zasady przestrzegania poufności podczas tych spotkań;
 • informuje strony o ewentualnej obecności innych osób podczas postępowania mediacyjnego i uzyskuje na to zgodą stron;
 • opisuje swoje obowiązki, a w szczególności przestrzeganie zasady poufności;
 • uprzedza strony, w jakich okolicznościach mediator może przerwać lub zakończyć postępowanie mediacyjne, a także, że strony mogą przerwać lub zakończyć mediację w dowolnym momencie.

B. Mediator odbiera od stron zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.
C. Mediator informuje strony, że w trakcie postępowania mediacyjnego mogą korzystać z wiedzy i porady specjalistów.
D. Mediator wyrażnie odróżnia swoją rolę jako mediatora od innych ról zawodowych, które pełni i upewnia się, że strony są świadome tej różnicy.
                                                                                               Standard VI
                                              Mediator dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji zawodowych.
Mediator stale pogłębia i doskonali swoje umiejętności, a także dba o wysoki poziom etyki zawodowej.
                                                                                               Standard VII
                          Mediator współpracuje z innymi specjalistami dla dobra postępowania mediacyjnego.
A. Mediator może zaproponować stronom skorzystanie z pomocy odpowiedniego specjalisty. Decyzja o skorzystaniu z usług specjalisty pozostaje w rękach stron.
B. W trakcie mediacji mediator nie wchodzi w rolę innego specjalisty, nawet pomimo posiadania wiedzy z danej dziedziny.
C. Mediator, współpracując ze specjalistami, nie narusza zasady poufności.
                                                                                                Standard VIII
                                                   Przerwanie lub zakończenie postępowania mediacyjnego.
A. Mediator przerywa lub kończy postępowanie mediacyjne przed zawarciem porozumienia, kiedy uzna, że co najmniej jedna strona postępowania nie jest zdolna do uczestniczenia w mediacji lub z innego ważnego powodu, na przykład:

 • gdy strona z powodu swego stanu fizycznego lub psychicznego nie może efektywnie uczestniczyć w mediacji, na przykład jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • gdy strony chcą zawrzeć porozumienie, którego skutków nie są świadome;
 • gdy strony używają mediacji dla osiągnięcia nieuczciwych korzyści;
 • gdy mediator nabiera przekonania, że traci bezstronność.

B. Mediacja może się zakończyć zawarciem porozumienia obejmującego całość sporu lub zawarciem porozumienia obejmującego część negocjowanych problemów. Zadaniem mediatora jest upewnienie się, czy strony wiedzą, jak wprowadzić porozumienie w życie. W przypadku częciowego porozumienia mediator może zaproponować przedyskutowanie dostępnych procedur umożliwiających rozwiązanie pozostałych kwestii przy pomocy innych specjalistów.
C. Mediacja może zostać przerwana zarówno przez strony, jak i przez mediatora. Mediator informuje strony o ich prawie do wycofania się z mediacji w dowolnym momencie z jakichkolwiek powodów. Przerwanie lub zakończenie mediacji przez mediatora następuje w szczególności, gdy:

 • mediator jest przekonany, że osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe;
 • uczestnicy mediacji osiągną w ocenie mediatora impas nie do pokonania; mediator nie powinien przedłużać nieproduktywnej dyskusji, gdyż naraziłoby to strony na niepotrzebne koszty emocjonalne i finansowe;
 • strony nie mogą uczestniczyć w mediacji, nie są zdolne do mediacji lub nie chcą w autentyczny, zaangażowany sposób uczestniczyć w procesie mediacji. Jeśli inicjatywa przerwania mediacji wychodzi od mediatora, powinien on poinformować strony o możliwości profesjonalnej pomocy właściwej dla danego przypadku.

                                                                                                Standard IX
                                       Mediator zapewnia stronom odpowiednie miejsce do prowadzenia mediacji.
A. Miejsce prowadzenia mediacji powinno być neutralne i gwarantować stronom i mediatorowi poczucie bezpieczeństwa.
B. Miejsce, w którym prowadzi się mediacją, powinno posiadaą co najmniej dwa pomieszczenia gwarantujące zachowanie prywatności stronom i poufności postępowania mediacyjnego. Powinno także zapewniaą możliwość korzystania z podstawowych wygód.
                                                                                                Standard X
                                                              Mediator rzetelnie informuje o swoich usługach.
A. Mediator promuje swoje usługi w sposób profesjonalny, uczciwy i godny.
B. Mediator może informować o instytucji mediacji, o korzyściach z niej płynących oraz jej kosztach. Taka informacja powinna być rzetelna i wyczerpująca. Mediator jest odpowiedzialny za przestrzeganie tej zasady przez wszystkich reklamujących jego usługi i działających w jego imieniu.
C. Mediator nie obiecuje ani nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników postępowania mediacyjnego.
D. Mediator rzetelnie informuje o swoich kwalifikacjach i o przynależności do stowarzyszeń, związków lub innych organizacji zawodowych oraz o funkcjach w nich pełnionych. Mediator może powoływać się na posiadane stopnie naukowe, certyfikaty i inne formy potwierdzonych kwalifikacji.
E. Mediator powinien rozważyć możliwość ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej.