Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27Giełda wierzytelności

Zarabiaj na wierzytelnościach płacąc mniej ! ! !

A. Znajdź wierzytelność na naszej giełdzie.
B. Negocjuj warunki zakupu wysyłając swoją ofertą do CWG.
C. Kup wierzytelność z giełdy CWG.
D. Dokonaj potrącenia zobowiązania Twojemu dłużnikowi z należnej mu płatności.

 

Działając na zlecenie Klientów pośredniczymy w zakupie i sprzedaży wierzytelności.

REGULAMIN GIEŁDY CENTRUM WYWIADU GOSPODARCZEGO.

Podstawowym warunkiem umieszczenia dłużnika (firmy lub osoby fizycznej) na Giedzie CWG, w celu pośrednictwa w sprzedaży jest przesłanie do Centrum Wywiadu Gospodarczego formularza zgłoszenia dłużnika do sprzedaży wraz z załącznikami:

1. Tytuł wykonawczy (nakaz zapłaty, wyrok, postanowienie sądu) wraz z klauzulą wykonalności w celu pośrednictwa w sprzedaży.

2.Wypełniony "formularz zgłoszenia wierzytelności do sprzedaży " przez osobę umocowaną prawnie do rozporządzania w/w tytułem wykonawczym.

3. Dołączenie potwierdzenia wpłaty do CWG w wysokości 2% + VAT, łącznej kwoty z tytułu wykonawczego (bez odsetek). Po zaksięgowaniu zostanie wystawiona faktura VAT.

Poprzez zgłoszenie wierzytelności zlecający wyraża zgodę na umieszczenie swojej wierzytelności na okres 12 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia, na stronie internetowej Giełdy Wierzytelności - Centrum Wywiadu Gospodarczego. Złożenie Zlecenia przez wierzyciela jest równoznaczne z powierzeniem Organizatorowi przetwarzania danych osobowych związanych z wierzytelnością w rozumieniu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.

Zlecający zobowiązuje się do informowania na bieżąco CWG o zdarzeniach, które mają wpływ na zmniejszenie zgłoszonej kwoty wierzytelności celem uaktualnienia zgłoszonej oferty.

W przypadku ustalenia odbiorcy, który złożył ofertę zakupu na określoną wierzytelność i wynegocjowaniu między stronami akceptowanej ceny sprzedaży. Zgłaszający wierzytelność zapłaci do CWG kwotę 3% + VAT wartości transakcji w uzgodnionym terminie. Po zaksięgowaniu zostanie wystawiona faktura VAT.

Zlecający może wycofaćzlecenie zgłoszonej wierzytelności przed upływem 12 miesięcy po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o wycofanie zlecenia z giełdy. Oferta będzie wykreślona przez CWG w momencie zaksięgowania dokonanej wpłaty 3% + VAT wartości zgłoszonej wierzytelności z tytułu niedotrzymania warunków regulaminu giełdy, na co zostanie wystawiona faktura VAT.

Opublikowanie danych na naszej Giełdzie Wierzytelności - (lista dłużników, rejestr dłużników, rejestr długów) skutkuje tym, że gdy zainteresowany wpisze ciąg znaków w wyszukiwarce internetowej www.google.pl lub innej nazwę swojego dłużnika - na szczycie listy pojawi się link odsyłający do naszej Giełdy Wierzytelności to jest darmowa lista dłużników, darmowa wyszukiwarka dłużników, darmowa pulikacja dłużników .

Centrum Wywiadu Gospodarczego zobowiązuje się do rzetelnego publikowania zgłoszonej wierzytelności do sprzedaży oraz zapewnia fachową obsługę informatyczną w tym zakresie.